February 2012

شبی با گردآفرید

جشن و شبی با گردآفریدنخستین بانوی نقال ایرانی سده آمد که طرب را سرو سالار بود / شادمانی را زین پس ر ما یار بود آنش جشن سده آنش مهر وطن است / کاندر این خاک نخواهد که شب تار بود خرم است این سده و شادروان باد که گفت / شب جشن سده را حرمت بسیار بود شنبه 4 فوریه 2012 ساعت 19سالن سینمای کتابخانه دانشگاه کنکوردیا

Continue Reading