August 2009

تقدیم دو اجرا به نقال زن ایران

نمایش های “منتشا” و “مجلس برادر کشی” اجراهای روز یکشنبه خود را به گردآفرید نخستین نقال زن ایران تقدیم کردند . به گزارش بانی فیلم ، گردآفرید روز یکشنبه به دعوت این دو گروه از این دو اجرا دیدن کرد . این دو نمایش بر اساس شیوه های نمایشهای سنتی ایران به ویژه نقالی اجرا می شود . 3 بازیگر زن : ساقی عقیلی ، شیرین امامی و مرجان صادقی نیز در این نمایش حضور دارند که بر اساس نقالی […]

Continue Reading