کنفرانس جهانی شاهنامه – هزاره دوم – سوئد

– 18:08:38

نام شرکت کنندگان در کنگره ی بین المللی شاهنامه – هزاره ی دوم
15و 16 اکتبر – دانشگاه اپسالا – سوئد
بهروز برجسته دلفروز از سوئد- جلیل دوستخواه از استرالیا -کارینا جهانی از سوئد- محمود حسن آبادی از سوئد- سیداخترحسین از هند – علی حصوری از سوئد- اشک دالن از نروژ – دیک دیویس از آمریکا – روشن رحمانوف از تاجیکستان – منصور رستگار از ایران – چارلز ملوین از انگلستان – ناصر کرمی از ایران – گابریلا وان دن برگ از هلند – فرهاد وداد از سوئد – محمد جعفریاحقی از ایران – جودیت یوسفسون از سوئد
گردآفرید

https://www.lingfil.uu.se/calendar/konf/ISC2011/