کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند: در زنده داشت هنر نقالی، شبی با گردآفرید اولین زن نقال ایران زمین

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند: در زنده داشت هنر نقالی ، شبی با گردآفرید اولین زن نقال ایران زمین
پنج شنبه 8ام آپریل 2010 ساعت 8 شب The Neurosciences Institute ، نقل عاشقانه (زال و رودابه) ، نقل حماسی (تازیانه بهرام) ، نقل پهلوانی (رزم رستم و اشکبوس) ، بر اساس شاهنامه فردوسی و تومارهای کهن نقالی