شبی با گردآفرید

جشن و شبی با گردآفرید
نخستین بانوی نقال ایرانی

سده آمد که طرب را سرو سالار بود / شادمانی را زین پس ر ما یار بود

آنش جشن سده آنش مهر وطن است / کاندر این خاک نخواهد که شب تار بود

خرم است این سده و شادروان باد که گفت / شب جشن سده را حرمت بسیار بود

شنبه 4 فوریه 2012 ساعت 19
سالن سینمای کتابخانه دانشگاه کنکوردیا