سخنراني زيست محيطي گرد آفريد در پارلمان اروپا

 در اين نشست که به دعوت «آنجليکا بير»، مقام بلند پايه پارلمان اروپا در امور ايران و اروپا برگزار شد، سخنرانان درباره موضوعي تحت عنوان «سياست زيستگاهي براي ايران» به بحث و بررسي پرداختند. تنها سخنراني که از ايران براي حضور در اين کنفرانس دعوت شده و موضوع سخنراني او نيز ارتباط با محيط زيست داشت گرد آفريد «فاطمه حبيبي زاد» اولين زن نقال ايران بود که تحت عنوان «ايران و سرنوشت اجتناب ناپذير براي گذار از طبيعت سوزي به طبيعت محوري» سخنراني کرد.