روز جهانی زن – لس آنجلس – 2011

به مناسبت روز جهانی زن بنیاد سی صدا برگزار میکند:
صورت خوانی براساس پرده های شاهنامه:گردآفرید / زنانگی هستی : شهرنوش پارسی پور
هشت مارچ2011-هفده اسفند89 

لوس آنجلس – ساعت7 شب
For ticketing information please contact: Janet (310)995.3835