حماسه خوانی در اروپا / بر اساس شاهنامه ی فردوسی و طومارهای کهن نقالی

حماسه خوانی در اروپا
نقل پهلوانی
بر اساس شاهنامه ی فردوسی و طومارهای کهن نقالی

یازده نوامبر:کلن-شانزدهمین فستیوال تاترایرانی- :صحنه ی فرهنگ ها-آرکاداش تأتر 20:30
چهارده نوامبر:دورتموند-دفتر فرهنگی شورای شهر، انجمن مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران ، آسلند گزلشافت
پانزده نوامبر : بروکسل انجمن تاتر زمان نو. فستیوال اروپرس 20:00
بیست و یک نوامبر:بخوم، انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان

برای اطلاعات بیشتر با تلفن 14 14 345 1529 (0) 0049 تماس حاصل نمائید.

Prev مهرگان خجسته بر شما / نکوداشت یادگارهای کهن
Next نمايش «نقل گردآفريد» آفريده در جشنواره «زندام» هلند

Leave a comment