تقدیم دو اجرا به نقال زن ایران

نمایش های “منتشا” و “مجلس برادر کشی” اجراهای روز یکشنبه خود را به گردآفرید نخستین نقال زن ایران تقدیم کردند . به گزارش بانی فیلم ، گردآفرید روز یکشنبه به دعوت این دو گروه از این دو اجرا دیدن کرد . این دو نمایش بر اساس شیوه های نمایشهای سنتی ایران به ویژه نقالی اجرا می شود . 3 بازیگر زن : ساقی عقیلی ، شیرین امامی و مرجان صادقی نیز در این نمایش حضور دارند که بر اساس نقالی ایفای نقش می کنند . منتشا نیز داستان چوپ نقالی است که از صاحب خود دور شده و اکنون در یک پارک رها شده و با انسانهای عجیب جامعه مواجه می شود . نقش این چوب نیز توسط یک بازیگر اجرامی شود . این دو نمایش از آثار جشنواره سیزدهم نمایش های آیینی ، سنتی است .