بنیاد پژوهش های زنان ایران برگزار می کند : دو شب برنامه با گردآفرید نخستین نقال زن ایرانی

بنیاد پژوهش های زنان ایران برگزار می کند :
دو شب برنامه با گردآفرید نخستین نقال زن ایرانی

حماسه خوانی بر اساس شاهنامه فردوسی و طومارهای کهن نقالی
نقل عاشقانه : زال و رودابه
نقل حماسی : تازیانه بهرام
نقل پهلوانی : رزم رستم و اشکبوس