برگزاری جشنواره زن ایرانی در عرصه هنرها در دانشگاه مریلند و اجرای خانم گردآفرید