اجرای گردآفرید از دریچه دوربین Zohrepix

Gord Afarid,The First Iranian Woman Narrator -گرد آفرید، اولین زن نقال ایرانی

Fateme Habibi Zad who is known as Gord Afarid is the First Iranian woman narrator.
Gord Afarid is a hero woman in Shah Name –Iranian myths & fictions in poem-
She is 32 years Lady & educated in archaeology. She had started narrating since 8 years ago. She completes her interest with research, reading & learning.
.
Spring 2007- Iran-Tehran

Photos by: Zohre SadryNejad

فاطمه حبیبی زاد ، معروف به گردآفرید ، اولین زن نقال ایرانی است. او که در رشته باستان شناسی و مرمت اثار باستانی تحصیل کرده ، نقالی را نزد استادان بزرگ این فن آموخته است. پس از شش سال تحقیق و پژوهش و یادگیری، هم اکنون به عنوان تنها زن نقال فعالیت و تدریس می کند.
.
بهار 1385 – هفته تئاتر- خانه هنرمندان ایران