اجرای نقالی و شاهنامه خوانی در اولین جشنواره ی بین المللی راه ابریشم

اجرای نقالی و شاهنامه خوانی در اولین جشنواره ی بین المللی راه ابریشم
نقالان:استاد مرشد ولی الله ترابی
فهیمه باروتچی(از شاگردان گروه گردافرید
مدیربرنامه :گردافرید
مکان:سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی- غرفه ی کاروانسرای خانات 
زمان:19 الی 21 دی ماه1388خورشیدی از 9صبح تا 17عصر